RUMANZ: "Nirien ta' Mħabba " fuq Kottoner 98FM

Bhalissa fuq Kottoner 98FM, Alfred Attard qed jaqra r-rumanz ta' Guze Chetcuti, bl-isem Nirien ta' Mħabba.

Il-qari tar-rumanz jistema' kull nhar ta' Tnejn, Erbgha u Gimgha f'12:05pm u fit-8:35pm u nhar ta' Hadd jinstemu s-siltiet kollha wara xulxin. Fuq il-pagna tal-podcast (link hawn fuq) tista' ssegwi l-ahhar tlett siltiet li xxandru l-gimgha li ghaddiet.

Kitba ta' Alfred Attard

 
 

  Fil-kelmtejn ta’ qabel il-qari tal-ktieb, l-awtur jaqsam dan ir-rakkont tieghu f’bosta waqtiet. Jghid, fost kollox, illi mirien ta’ mhabba jheggu f’kull dar, f’kull familja. Hekk kien minn dejjem. Ghadu u jibqa’.

Jikteb illi fl-ghajnejn jibbru ta’ l-omm u fil-harsa ghajjiena tal-missier u fit-tbissima taz-zghazagh hemm l-imhabba.

Imma meta l-imhabba tiddardar, il-qalb ticcappas bit-tajn tad-dnub. U d-dnub igib mieghu l-inkwiet. Itabba’ l-mohh u lkoll kemm ahna, taht is-sahta u l-qilla tieghu, naraw kollox imcajpar. Dak li kien safi, issa thammeg. Dak li kien abjad issa jidher iswed.

L-intricci u l-imbrolji jithalltu ma’ eghmejjel ta’ tjieba u eghmejjel hziena.

Ilkoll kemm ahna (jikteb l-awtur) tajbin u hziena, nghixu flimkien. Nahdmu id f’id. Insellmu u nifirhu b’xulxin. U lkoll ninsabu kull hin f’taqtiegha ghall-mewt.

Dan huwa r-rumanz illi ir-radju taghna se jibda jxandrilkom. Huwa grajja ta’ familja shiha: il-missier, l-omm u l-ulied. Huma nnifishom qed jghidulkom dak li ghaddew minnu. U din mhijiex xi familja partikulari. Kull familja – kull wiehed u kull wahda minna – nistghu naslu fit-tajjeb u l-hazin taghhom, fejn waslu huma.

Nirrakomanda dan ir-rumanz ta’ Guze’ Chetcuti maghkom, semmiegha taghna. Guze’ jispikka dejjem meta f’kitbietu jittratta l-grajjiet ta’ kull familja.

 

Alfred Attard

 


 

 

 
1
© Kottoner 98FM, 2011. All rights reserved.
1