RUMANZ: "Fatati u Ihirsa ta' Malta" fuq Kottoner 98FM

Dan ir-radju taghna, sa mill-bidu tax-xandiriet tieghu, dejjem ta spazju lis-semmiegha ghal dak illi huwa qari bil-Malti; jew ahjar il-qari tar-Rakkont, kif ihobbu jindikaw ghalih is-semmiegha Ghawdxin li jisimghu Radju Lehen il-Qala u r-radju l-iehor tax-Xaghra, Marija Bambina, fejn ahna nwasslu lilhom ukoll dal-materjal taghna.

Kitba ta' Alfred Attard

 
 
 

F’dawn in-nahat taghna, il-qari bil-Malti nirreferu ghalih bhala l-“Qari tar-Rumanz”.

Certament illi l-qari bil-Malti huwa mfittex mis-semmiegha kotrana taghna. Dan jghiduh lilna personalment, u dan jasal ukoll lid-direzzjoni ta’ Kottoner 98FM.

Qrajna bil-bosta Rumanzi. Kollha ntoghgbu mis-semmiegha, waqt illi (madanakollu) ma jonqosx illi whud jisiltu minnhom, dak it-tali rumanz li jkun l-aktar li halla impressjoni f’mohhhom. Bhalissa, naturalment, fomm is-semmiegha jtaqtaq fuq ir-rumanz illi mixjin bih, jigifieri “Il-Misteri tal-Wardija”.

Ktieb partikulari, li b’danakollu nizel ghasel maghkom is-semmiegha taghna kien “Taht is-Sinjal ta’ Tawrus”. Ktieb li johrog mill-pinna ta’ Joseph Attard (imwieled il-Birgu). Rakkont li baqa’ mitkellem ghal bosta zmien wara li temmejna naqrawh zmien ilu.

Joseph Attard kiteb ukoll (fil-Malti) “It-Toroq Kollha Jwasslu ghal Ruma”, “Ix-Xitan Wasal fit-Tlettax” u “L-Ahhar Appuntament”. Sfortunatament ma rnexxilniex insibu l-ahhar wiehed minn dawn l-erba’ ta’ Joseph Attard. Ghandi speranza madanakollu illi xi darba nkunu fortunati li xi hadd jasal jislifulna biex naqrawh ukoll.

L-awtur rega’ tfacca biex taghna ktieb interessanti bl-isem “Fatati u Ihirsa ta’ Malta”. Storja li originarjament huwa kien kitibha bl-Ingliz bl-isem “Ghosts of Malta”, ktieb li nizel ghasel ma’ l-qarrejja u nxtara bil-bosta.

Bhalma jsir is-soltu, Kottoner 98FM dejjem ifittex il-permess ta’ l-awtur u tad-Dar tal-Publikazzjoni qabel ma nittantaw nirrekordjaw xi rakkont (jew kull kitbiet fejn dal-permess jintalab minna) ghax is-serjeta’ hekk titlob u wisq aktar l-osservanza tal-ligijiet ta’ l-istampa li jipprotegu lill-awtur u lid-Dar tal-Publikazzjoni.

Grazzi ghal Allied Publications dal-permess inghatalna. Kien fadal li nitkellmu ma’ l-awtur innifsu ghall-permess tieghu, u tabilhaqq illi fraht meta tkellimt bit-telefon ma’ Joseph Attard, l-awtur tal-publikazzjonijiet imsemmija.

Biex inkun onest nghid illi dejjem xtaqt li naghmel konoxxenza ta’ Joseph Attard. Principalment ghaliex xi ftit nostalgija tirkbek ghall-fatt li huwa wild il-Kottonera u wkoll ghax dejjem xtaqt li niltaqa’ ma’ dil-persuna-kittieb, illi minghandu hargu dawn il-kitbiet u li bihom zejjen u mela tul ta’ xkaffa fil-libreriji ta’ djarna.

Rumanz

Lil Joseph kellimtu telefonikament nhar it-Tnejn 12 t’Ottubru 2009. Kienet diskursata mill-aktar kordjali. Ferah illi konna diga’ qrajna kitbietu fuq din il-frekwenza taghna meta d-Dar tal-Publikazzjoni kienet Klabb Kotba Maltin (KKM) u laqa’ b’entuzjazmu ukoll il-fatt meta ghedtlu illi r-radju taghna dejjem ta kopja rrekordjata lill-awtur ta’ kull rumanz li ahna naqraw.

F’hin u waqt propizju rrid niltaqa’ personalment ma’ l-awtur, l-ewwelnett biex jiffirmali dal-ktieb “Fatati u Ihirsa ta’ Malta” u wisq iktar biex naghmel konoxxenza tieghu.

Bhal dejjem ukoll, ahna ta’ dan ir-radju, nappellaw lis-semmiegha taghna biex dan il-ktejjeb jinxtara u jinqara. Imbaghad wiehed ikun jista’ jerga’ jaqrah maghna meta ntemmu naqraw dan ir-rumanz li ghaddejjin bih bhalissa.

Grazzi mill-gdid lil Allied Publications (hawnhekk insemmi lis-Sur Joseph Tortell li kien tant gentili ghad-domandi taghna u biex tana l-permess mehtieg) u lill-awtur innifsu s-Sur Joseph Attard ghall-mod kumplimentuz li bih wiegeb ghal dan il-peress mitlub mil-Ligi ta’ l-Istampa.

Infakkarkom mela li r-rumanz ta’ wara dan li qed jinqara bhalissa se jkun “Il-Fatati u Ihirsa ta’ Malta” ta’ Joseph Attard.

Hudu hsieb ixtru kopja tieghu u segwu l-qari tieghu mieghi, Alfred Attard fuq Kottoner 98FM.


 

 

 
1
© Kottoner 98FM, 2011. All rights reserved.
1