RUMANZ: "Bint il-Vittma" fuq Kottoner 98FM

Bhalissa fuq Kottoner 98FM, Alfred Attard qed jaqra r-rumanz tal-Bormliz Pawlu Tanti, bl-isem Bint il-Vittma. Dan ir-rumanz kien stampat fil-bidu tas-snin 70.

Il-qari tar-rumanz jistema' kull nhar ta' Tnejn, Erbgha u Gimgha f'12:05pm u fit-8:35pm u nhar ta' Hadd jinstemu s-siltiet kollha wara xulxin. Fuq il-pagna tal-podcast (link hawn fuq) tista' ssegwi l-ahhar tlett siltiet li xxandru l-gimgha li ghaddiet.

Kitba ta' Alfred Attard

 
 
Rumanz

Ir-rumanz ‘Bint il-Vittma’ ta’ Pawlu Tanti huwa rakkont imsejjes fuq serqa ta’ flus minn go dar, liema serqa giet aggravata meta (tabilfors) kellu jsehh fiha, delitt ukoll.

Il-pulizija xlew lil persuna bih, u (imma) il-Qorti illiberatu. Kien innocenti.

Gara illli wiehed minn dawk illi wettqu s-serqa u l-qtil (fil-fatt kienu tnejn) ried ‘jehles’ minn sehemu f’din is-serqa, billi jrodd lura l-flus li kien seraq (kien ha nofs dak misruq) lill-armla u bint il-vittma. Ma kienx hu li qatel lil sid id-dar. B’xi mod huwa rnexxielu jirritorna lura l-flus, fl-istess dar li seraqhom minnha.

L-awtur ibbaza din il-grajja tieghu billi dahhal fiha bosta persunaggi, li kollha kellhom l-istorja taghhom personali (imma) li b’xi mod, hija marbuta ma’ dan id-delitt.

Naqraw dwar avventura ta’zewg Maltin illi esperjenzaw sew il-hajja f’Soho go Londra. It-tnejn familjari mac-celel tal-habsijiet ta’ hemmhekk. Min kienu dawn il-persunaggi partikulari? Hemm xi rabta ma’ dan id-delitt? Naslu biex naraw lill-hati fl-izbarra biex iwiegeb ta’ ghemilu?

Dan huwa tip ta’ rakkont illi bosta dilettanti tal-ktieb Malti, jaf jinzlilhom ghasel. Naghti parir lil dawk kollha li jsegwuna f’dal-qari tar-rumanzi, biex ma jitilfu ebda silta minnu.

 

 

 
1
© Kottoner 98FM, 2011. All rights reserved.
1